Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci

Ratownictwo Medyczne

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I WYMIAR GODZINOWY

Studia na kierunku ratownictwo medyczne trwają sześć semestrów i są studiami pierwszego stopnia. Kierunek ratownictwo medyczne jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki medyczne, jako dyscypliny wiodącej. 
Liczba godzin zajęć, nie może być mniejsza niż 3675 godzin, w tym 960 godzin praktyk zawodowych. W całym cyklu kształcenia student otrzymuje 180 punktów ECTS z czego 36 punktów ECTS w ramach praktyk zawodowych. 
Studenckie praktyki zawodowe, przewidziane w programie studiów na kierunku ratownictwo medyczne w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Katedry Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku, pełnią ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego absolwentów. 
Przebieg praktyk pod względem programowym i organizacyjnym nadzorują zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością Kształcenia: 
- Koordynator praktyk kierunku ratownictwo medyczne, 
- Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego, Instytutowy Koordynator ds. praktyk, 
- Kierownik Katedry Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego oraz Uczelniany Koordynator praktyk. 
Praktyki na kierunku ratownictwo medyczne odbywają się z podziałem na praktyki śródroczne i wakacyjne. 
W ramach praktyki śródrocznej realizowane są zajęcia na oddziałach ratunkowych, chirurgii, ortopedyczno-urazowych, chorób wewnętrznych, neurologii, kardiologii, pediatrii oraz w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego. 
Praktyka wakacyjna realizowana jest na szpitalnym oddziale ratunkowym – SOR, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego. 
Nauka umiejętności praktycznych na kierunku ratownictwo medyczne realizowana jest również w ramach planowych zajęć w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, stanowiącym bazę dydaktyczną Instytutu Nauk o Zdrowiu. 
MCSM zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt do symulacji medycznej jak np. symulator ambulansu karetki. Zajęcia w ramach ćwiczeń symulacyjnych, czy ćwiczeń umiejętności praktycznych, kształtują umiejętności zaliczane studentom przez doświadczonych nauczycieli praktyków na podstawie Dziennika Zaliczeń Umiejętności Praktycznych.


CELE OGÓLNE
Celem głównym praktyk jest realizacja efektów uczenia się w obszarze umiejętności i kompetencji społecznych, stanowiących kluczowy obszar w przygotowaniu studenta do przyszłej pracy zawodowej ratownika medycznego. 


Cele ogólne praktyk to:

  1. Przygotowanie studenta kierunku ratownictwo medyczne do realizacji zadań zawodowych wynikających z Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 
  2. Ukształtowanie u studenta nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz przygotowanie do realizacji zadań zawodowych w zakresie ratownictwa medycznego; 
  3. Zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego oraz kształtowanie umiejętności zawodowych związanych z miejscem odbywania praktyki; 
  4. Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w zespole interdyscyplinarnym świadczącym kompleksową opiekę nad pacjentem; 
  5. Poznanie przez studenta funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy i kontroli; 
  6. Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania; 
  7. Stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studenta; 
  8. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego; 
  9. Samodzielne prowadzenie medycznych czynności ratunkowych i udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe zgodnie z rozporządzeniem; 
  10. Umiejętność podejmowania działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz zagrożenia epidemicznego.


Cele szczegółowe praktyk to m.in.:
•    Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania ratunkowego;
•    Prowadzenie badanie podmiotowego i przedmiotowego pacjenta w każdej grupie wiekowej;
•    Prowadzenie wywiadu medycznego z pacjentem dorosłym lub opiekunem dziecka w zakresie niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
•    Ocena stanu neurologicznego pacjenta;
•    Ocena stanu psychicznego pacjenta;
•    Wykonanie badania fizykalnego pacjenta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego stanu;
•    Monitorowanie czynności układu oddechowego i układu krążenia;
•    Wykonanie i interpretacja zapisu EKG;
•    Prowadzenie dokumentacji medycznej;
•    Podawanie pacjentowi leków i płynów z uwzględnieniem różnych dróg podania;
•    Oznaczanie stężenie glukozy z użyciem glukometru;
•    Zakładanie zgłębnika do żołądka;
•    Zakładanie cewnika do pęcherza moczowego;
•    Prowadzenie podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych u osób dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków, z uwzględnieniem prawidłowego zastosowania urządzeń wspomagających resuscytację (urządzenia do kompresji klatki piersiowej, i respiratora);
•    Przywracanie drożność dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi, nadgłośniowymi i z wykorzystaniem intubacji dotchawiczej;
•    Wykonanie konikopunkcji;
•    Tamowanie krwawień i krwotoków;
•    Unieruchamianie kręgosłupa i narządu ruchu z uwzględnieniem szyn, deski ortopedycznej, kołnierza ortopedycznego i kamizelki KED;
•    Monitorowanie czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem parametrów pulsoksymetrii i kapnometrii oraz interpretacja wyników;
•    Prowadzenie wentylacji zastępczej z użyciem worka samorozprężalnego i respiratora transportowego;
•    Prowadzenie zabiegów elektroterapii, z użyciem defibrylatora manualnego – defibrylacji kardiowersji i elektrostymulacji;
•    Wykonanie dostępu doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu;
•    Kaniulacja naczyń obwodowych i żyły szyjnej zewnętrznej;
•    Odbarczanie odmy prężnej;
•    Przyjmowanie porodu w warunkach przedszpitalnych;
•    Wykonywanie segregacji medycznej przedszpitalnej pierwotnej i wtórnej oraz segregacji szpitalnej.

WYMAGANIA I NADZÓR

Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego i Koordynator praktyk kierunku ratownictwo medyczne nadzorują przebieg praktyk pod względem programowym i organizacyjnym. Praktyki realizowane są przez studentów pod kierunkiem opiekuna praktyk, który spełnia wymagania kwalifikacyjne zawarte w aktualnych standardach kształcenia dla kierunku ratownictwo medyczne. Opiekun praktyk zawodowych (z ramienia jednostki, w której student odbywa praktyki zawodowe), z którym Uczelnia podpisała umowę, jest bezpośrednim przełożonym studenta w trakcie praktyki. Czuwa on nad prawidłową realizacją praktyk zawodowych, zgodnie z załączoną kartą przedmiotu. Praktyki odbywają się w grupach, według harmonogramu praktyk. Praktyki w SOR, oddziale ortopedyczno-urazowym, neurologii,  chirurgii, chorób wewnętrznych, kardiologii i pediatrii realizowane są w grupach nie przekraczających 8 studentów, w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w grupach nie przekraczających 4 studentów i zespołach ratownictwa medycznego 1 osoba na zespół wyjazdowy.

Student ratownictwa medycznego w trakcie studiów i kształcenia praktycznego jest przygotowywany do wypełniania zadań ratownika medycznego w takich instytucjach jak:

•    Jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego (Zespoły wyjazdowe, jednostki pływające, jednostki powietrzne LPR)
•    Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego – Straż Pożarna
•    Jednostki Ministerstwa Obrony Narodowej – wojsko
•    Jednostki wyspecjalizowane lecznictwa szpitalnego – SOR, OIOM, Kardiologia, Psychiatria itp.
•    Jednostki współpracujące z Systemem PRM – WOPR, GOPR, TOPR
•    Dyspozytornie medyczne 
•    Oraz innych jednostki, instytucje, zakłady pracy, w których wymagane są kwalifikacje w zakresie prowadzenia medycznych czynności ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

ZAŁĄCZNIKI :

Znajdziesz nas tutaj