Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci

Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo medyczne, 3- letnie studia pierwszego stopnia

Kierunek Ratownictwo medyczne w Akademii Pomorskiej w Słupsku utworzony został w roku akademickim 2004/2005 jako studia pierwszego stopnia (stacjonarne) w Katedrze Pielęgniarstwa z lokalizacją w budynku przy ulicy Bałtyckiej 29 (budynek Zespołu Szkół Medycznych). Aktualnie kształcenie odbywa się głównie w budynkach Akademii Pomorskiej przy ulicy Westerplatte 64 i ulicy Kozietulskiego 6. Studenci tego kierunku mają możliwość kształcenia w powstałym w 2020 roku nowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oraz w Specjalistycznych Pracowniach Medycznych wyposażonych w technologie informatyczne z zakresu Telemedycyny.

Ratownictwo medyczne to zawód zaufania społecznego, profesja o wyjątkowym charakterze związana z ratowaniem  życia. Obecnie diagnoza rynku pracy wykazuje istnienie ogromnego zapotrzebowania na wykonywanie tego zawodu. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do  zawodu ratownika medycznego poprzez kształtowanie umiejętności i kompetencji profesjonalnego podejścia do pacjenta we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym. Studia kształtują wrażliwość etyczną oraz postawy prospołeczne, jak również poczucie odpowiedzialności. 

Wybór studiów na kierunku Ratownictwo medyczne w Akademii Pomorskiej w Słupsku umożliwi zdobycie wykształcenia na najwyższym europejskim poziomie.

Informacje ogólne o 3- letnich studiach pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne:

1. Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów.

2. Liczba godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych, wynosi 4789.

3. Liczba uzyskanych punktów ECTS po ukończeniu studiów pierwszego stopnia wynosi 180.

4. Kierunek ratownictwo medyczne jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki medyczne, jako dyscypliny wiodącej.

Absolwent po zakończonym cyklu kształcenia na 3- letnich studiach pierwszego stopnia osiąga efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

 1. Medyczne czynności ratunkowe i świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego;
 2. Problematykę z zakresu dyscyplin naukowych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu – w stopniu podstawowym;
 3. Systemy ratownictwa medycznego w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach;
 4. Regulacje prawne, zasady etyczne i deontologię, odnoszące się do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 1. Rozpoznawać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 2. Prowadzić medyczne czynności ratunkowe i udzielać świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego;
 3. Podejmować działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 4. Współdziałać z pracownikami jednostek systemu ratownictwa medycznego i innych podmiotów w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach;
 5. Inicjować, wspierać i organizować działania społeczności lokalnej na rzecz upowszechniania zasad udzielania pierwszej pomocy;
 6. Promować znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych;
 7. Planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

 1. Aktywnego słuchania, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, skutecznego i empatycznego porozumiewania się z pacjentem;
 2. Dostrzegania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
 3. Samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie jego praw;
 4. Organizowania pracy własnej i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
 5. Dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywani samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych;
 6. Kierowania się dobrem pacjenta.

PLAN STUDIÓW ZAWIERA NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA:

NAUKI PODSTAWOWE (anatomia, fizjologia z elementami fizjologii klinicznej, biologia i mikrobiologia, biofizyka, biochemia z elementami chemii, farmakologia z toksykologią, informatyka i biostatystyka, patologia)

NAUKI BEHAWIORALNE I SPOŁECZNE (socjologia medycyny, psychologia, dydaktyka medyczna, etyka zawodowa ratownika medycznego, prawo medyczne, zdrowie publiczne, ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia, badania naukowe w ratownictwie medycznym, język obcy, zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego)

NAUKI KLINICZNE (pediatria, choroby wewnętrzne z elementami onkologii, neurologia, psychiatria, choroby zakaźne, kardiologia, medycyna katastrof, farmakologia i toksykologia kliniczna, podstawowe zabiegi medyczne, techniki zabiegów medycznych, medycyna ratunkowa, medyczne czynności ratunkowe, procedury ratunkowe przedszpitalne, procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne, ginekologia i położnictwo, chirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, intensywna terapia, neurochirurgia, okulistyka, laryngologia, urologia, medycyna sądowa, choroby tropikalne, medycyna taktyczna)

PRZEDMIOTY DO WYBORU (TYP 1: Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Podstawy kontraktowania świadczeń zdrowotnych,  Ratownictwo ekologiczne i chemiczne,  Radiologia,  Diagnostyka w stanach zagrożenia,  życia, Zarządzanie w ochronie zdrowia,  Seminarium dyplomowe; TYP 2:  Język migowy,  Pedagogika z elementami andragogiki,  Podstawy transfuzjologii,  Bezpieczeństwo publiczne. Organizacja akcji ratowniczych,  Zarządzanie zasobami ludzkimi,  Seminarium dyplomowe).

ZAKRES PRAKTYK ZAWODOWYCH

Praktyki na kierunku Ratownictwo medyczne odbywają się z podziałem na praktyki śródroczne i wakacyjne. W ramach praktyki śródrocznej realizowane są zajęcia na oddziałach ratunkowych, chirurgii, ortopedyczno-urazowych, chorób wewnętrznych, neurologii, kardiologii, pediatrii oraz w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego. Praktyka wakacyjna realizowana jest na szpitalnym oddziale ratunkowym – SOR, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego.

Nauka umiejętności praktycznych na kierunku ratownictwo medyczne realizowana jest również w ramach planowych zajęć w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, stanowiącym bazę dydaktyczną Instytutu Nauk o Zdrowiu. MCSM zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt do symulacji medycznej jak np. symulator ambulansu karetki. Zajęcia w ramach ćwiczeń symulacyjnych, czy ćwiczeń umiejętności praktycznych, kształtują umiejętności zaliczane studentom przez doświadczonych nauczycieli praktyków na podstawie Dziennika Zaliczeń Umiejętności Praktycznych.

Kadrę dydaktyczną na kierunku Ratownictw medyczne stanowią nauczyciele akademiccy posiadający znaczący dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie właściwym do prowadzonych zajęć.

Absolwent 3 – letnich, studiów pierwszego stopnia może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz trzeciego stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych i w licznych kursach dokształcających.

ZAŁĄCZNIKI:

Znajdziesz nas tutaj