Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci

O Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej

Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała ponad 2,5 mln zł ze środków UE na utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej!

Dnia 14 grudnia 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku”

Partner w Projekcie:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka Sp. z o. o. w Słupsku

Wartość Projektu: 2.504.757,73zł., w tym

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2.111.009,81zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Numer i nazwa osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Numer i nazwa działania: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Obszar realizacji projektu: województwo: pomorskie, powiat: Słupsk, gmina: Słupsk

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) na kierunku pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Realizacja celu głównego Projektu zostanie osiągnięta poprzez realizację wymienionych poniżej celów szczegółowych:

 • Realizacja zadań inwestycyjnych, budowlanych i sprzętowych.
 • Wzbogacenie nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo o metody symulacji medycznej, dzięki adaptacji i wyposażeniu budynków dydaktycznych oraz wdrożeniu dodatkowych zajęć dydaktycznych dla studentów w CSM.
 • Zapewnienie wysokiej jakości potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez szkolenia praktyczne nauczycieli akademickich oraz instruktorów w zakresie  prowadzenia zajęć metodami symulacji medycznej.
 • Wypracowanie mechanizmów zapewniających pożądany wzrost profesjonalnie wykwalifikowanej kadry pielęgniarek i pielęgniarzy, poprzez wdrożenie modelu kształcenia bazującego na technikach symulacji medycznej.
 • Wdrożenie programu rozwojowego Uczelni, zorientowanego na poprawę jakości systemu kształcenia pielęgniarek i położnych, poprzez wspieranie rozwiązań służących rozwojowi kompetencji studentów, istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologicznych i demograficznych oraz bezpieczeństwa pacjentów.

Misją Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych przy wykorzystaniu technik symulacyjnych, poprzez odtworzenie sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej dającej możliwości szerokiej interakcji osób uczących się.  Oznacza to, że kształcenie odbywa się przy wykorzystaniu najnowszych światowych technologii. Powstaną nowoczesne pracownie wysokiej wierności, które odwzorują rzeczywiste sytuacje kliniczne, czy zabiegowe w warunkach symulowanych. W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej powstaną następujące pracownie:

 • wysokiej wierności sala symulacji opieki pielęgniarskiej z respiratoroterapią i pełnym monitorowaniem pacjenta,  
 • pracownia umiejętności technicznych,
 • pracownia umiejętności pielęgniarskich,
 • sala do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie BLS
 • sala do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie ALS
 • sala umożliwiająca prowadzenie egzaminów metodą OSCE,
 • pomieszczenia kontrolne z lustrami weneckimi,
 • sale do debriefingu.

Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne zostaną wyposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt intensywnego nadzoru, system audio-video, symulatory wysokiej wierności oraz inne fantomy i trenażery, które w pełni symulują czynności życiowe człowieka.

Nauczanie przy pomocy technik symulacyjnych pozwoli na doskonalenie u studenta umiejętności pielęgnacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych oraz ratunkowych, jeszcze przed rozpoczęciem praktyk w warunkach oddziału szpitalnego. Dzięki nauczaniu z wykorzystaniem symulatorów różnych stanów klinicznych, student będzie lepiej przygotowany do pracy z pacjentami w różnym stanie zdrowia, choroby i niepełnej sprawności.

Znajdziesz nas tutaj