Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studenci

Dietetyka

Cele ogólne kształcenia praktycznego

1.    Celem głównym kształcenia praktycznego jest realizacja efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zawartych w programie kształcenia. 
2.    Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone kształtowaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych.  
3.    Celem praktyk jest ukształtowane u studenta nawyków ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, przygotowanie do wykonywania zawodu dietetyka poprzez nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na uczelni. 
4.    Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Cele szczegółowe kształcenia praktycznego

1.    Przygotowanie studenta do realizacji zadań zawodowych.
2.    Zdobywanie przez studenta odpowiedniego zasobu spostrzeżeń i doświadczeń zawodowych.
3.    Weryfikowanie przez studenta zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce.
4.    Zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego oraz kształtowanie umiejętności zawodowych związanych z miejscem odbywania praktyki.
5.    Kształtowanie u studenta umiejętności skutecznego komunikowania się w zespole interdyscyplinarnym świadczącym kompleksową opiekę nad pacjentem.
6.    Poznanie przez studenta funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad pracy, podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy oraz kontroli.
7.    Zdobywanie przez studenta pierwszych doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych.
8.    Doskonalenie u studenta umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem oraz sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych obowiązków.
9.    Stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studenta.

Wymiar kształcenia praktycznego 

Praktyki studenckie mają charakter zajęć obowiązkowych. Stanowią integralną część programu kształcenia oraz  pełnią ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego studentów. 

W okresie trzyletnich studiów licencjackich studenta obowiązuje odbycie praktyk określonych planami studiów w wymiarze 840 godzin równym 28 ECTS. Przebieg praktyk pod względem programowym i organizacyjnym nadzorują zgodnie z Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia: Koordynator praktyk na kierunku Dietetyka  oraz Uczelniany Koordynator Praktyk. 

Nadzór i wymogi

Praktyki dietetyczne pełnią ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego absolwentów. Praktyki są realizowane pod kierunkiem opiekuna praktyk w podmiotach leczniczych, które podpisały z Uczelnią “Porozumienie/Umowę o współpracy w zakresie kształcenia oraz organizacji praktyk studentów szkoły wyższej”. Praktyki stanowią integralną część planu studiów i mają charakter obowiązkowy. Przebieg praktyk pod względem programowym i organizacyjnym nadzorują zgodnie z Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia: Koordynator praktyk na kierunku Dietetyka.

Znajdziesz nas tutaj